Warranty Policy

สินค้า ดอนจอย ได้เสนอบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบและครบวงจร ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าการบริการของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา และความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ หรือการฝึกอบรมสอนวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้เป็นบริการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทคู่ค้าและลูกค้าของเราอย่างทั่วถึง

เรานำเสนอบริการหลังการขายที่ดีที่สุดสำหรับลุกค้าดอนจอย เรามีพนักงานมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะให้บริการหลังการขายซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทคู่ค้าสามารถมุ่งเน้นการทำธุรกิจหลัก และยังรับประกันความรวดเร็วและน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า

 

การรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯจะทำการซ่อมแซม หรือ สลับเปลี่ยนสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้าดอนจอย ขัดข้องเนื่องจากความผิดพลาดของทางโรงงานผู้ผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่

3. บริษัทฯให้การรับประกันสินค้าดอนจอยเฉพาะสินค้าที่ได้จัดจำหน่ายและติดตั้งและใช้อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น

4. การรับประกันสินค้า จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาหตุดังต่อไปนี้

ก. การใช้งานที่ผิดประเภทที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าดอนจอย

ข. ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ

ง. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือความเสียหายจากการขนส่งโดยผู้ซื้อเอง

6. อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดตั้งที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ที่สึกหรอ หรือหมดอายุการใช้งาน ตามมาตรฐาน

ที่กำหนดไว้

ก. อุปกรณ์ประกอบภายใน เช่น ลูกยาง ฯลฯ

ข. อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น ตัวเครื่อง ลูกบิด ปุ่มบังคับต่างๆ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ

ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก